Tính toán điện trở cơ thể người

Tính điện trở người trong trường hợp 1

     ?1: Một người chạm vào dây đang mang điện của mạch kín 100 watt. Nếu điện áp cung cấp là 200 volt và tổng lưu lượng dòng điện trong một mạch (khi chạm) là 0,55 ampe. Hãy tính điện trở của cơ thể người?

      Tính toán điện trở qua cơ thể con người

  • Với lưới điện hạ thế, trung tính trực tiếp nối đất. Do đó, dòng điện chạy qua 2 đường: Một phần chạy qua bóng đèn, 1 phần chạy qua cơ thể người rồi về điểm N. Mạch điện thay thế gồm 2 điện trở mắc song song: 

-RB: điện trở của bóng đèn.
-
RH: điện trở cơ thể người.
-Để tìm dòng điện qua bóng đèn, đầu tiên phải tính được điện trở của nó:

 

+Dòng điện qua bóng đèn: IB

IB = V/R
IB = 200/400 = 0,5A

+Ta có dòng tổng = 0,55 Amp và dòng qua bóng đèn là 0,5 Ampe. Do đó, dòng chảy qua cơ thể con người (IH) là:

IH = 0.55 – 0.5
IH = 0.05 A

+Điện áp đặt vào cơ thể người là 200V, suy ra điện trở cơ thể người được tính:

RH = V/I    
RH = 200 / 0.05
RH = 4000 Ω

Tóm lại, điện trở cơ thể con người : 4000 Ω

Tính điện trở người trong trường hợp 2

     ?2: Tương tự như trường hợp 1: Tính điện trở người khi biết dòng qua bóng đèn.

 

Tổng dòng điện (I) = 0,6A
Dòng qua bóng đèn: IB = 0,5A
Nguồn cấp: 220V

>> Ta có: I = IB  + IH
Suy ra: 
IH = I -  
IB = 0,6 – 0,5 = 0,1A

Điện áp đặt vào cơ thể người là 220V. Điện trở cơ thể người được tính theo công thức:

RH = V/I    (because, V = IR)
RH = 220/ 0.1
RH = 2200 Ω

Tóm lại, điện trở cơ thể người là 2200  Ω   

Kết luận: Điện trở cơ thể người không ổn định, phụ thuộc vào điện áp đặt, dòng điện chạy qua, môi trường và sức khỏe người đó...

Bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận